Header image  
                       
  
 

   >>Created by Tesk<<
 
 


A Szentendrei Könyvklub
Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A Szentendrei Könyvklub Közhasznú Egyesület (továbbiakban Egyesület) alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg.

I. Az Egyesület neve, székhelye 

1. Az Egyesület neve: Szentendrei Könyvklub Közhasznú Egyesület

2. Az Egyesület rövidített neve: Szentendrei Könyvklub

3. Az Egyesület székhelye: 2000, Szentendre, Fürdő u. 3.

4. Az Egyesület működési területe: Pest megye

5. Az Egyesület bélyegzője: körbélyegző, Szentendrei Könyvklub Közhasznú Egyesület

II. Az Egyesület célja és tevékenysége

1. Az Egyesület célja:
       a) Szentendrével és környékével kapcsolatos nyomtatott és elektronikus kiadványok
           (könyvek, folyóiratok, internetes oldalak stb.) előállítása, terjesztése, fenntartása;
       b) helytörténeti, képzőművészeti, turisztikai és egyéb kulturális ismeretek népszerűsítése és oktatása alsó-,
           közép- és felsőfokú intézményekben, tanfolyam jellegű foglalkozásokon, táborokban és turisztikai célú
          rendezvényeken, kirándulásokon;
       c) Szentendre város és környéke történetével kapcsolatos kutatások folytatása;
       d) a fenti témákban az eredmények nyilvánosságra hozatala, cikkek, tanulmányok, könyvek írása, előadások
           tartása, kiállítások rendezése, kulturális rendezvények szervezése;
       e) a Szentendrével és környékével kapcsolatos ismeretek terjesztése és népszerűsítése idegen nyelveken;
       g) a nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok ápolása;
       h) Szentendre és környéke természeti és épített környezetének védelme, településfejlesztési tevékenység.

2. Az Egyesületnek a társadalom és az egyén közös érdekei kielégítésére irányuló, cél szerinti tevékenységei, a közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. Törvény 26. § c./pontja rendelkezéseinek megfelelően:
       a) tudományos tevékenység, kutatás;
       b) nevelés és oktatás, ismeretterjesztés;
       c) kulturális tevékenység;
       d) kulturális örökség megóvása;
       e) műemlékvédelem;
       f) természetvédelem;
       g) környezetvédelem.

3. A fent meghatározott célok megvalósítása érdekében az Egyesület a fenti közhasznú tevékenységeket folytatja, tevékenységét nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesület formájában végzi.

4. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagsági körén kívüli személyek és szervezetek is részesülhetnek.

5. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

6. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól teljes mértékben független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

7. Az Egyesület gazdálkodása során az 1997. évi CLVI. tv. 14-20. §-ban foglalt gazdálkodási és nyilvántartási szabályok szerint működik.

III. Az Egyesület szervezete
A tagság

1. Az Egyesület tagja lehet az Alapszabályban foglalt célkitűzéseivel egyetértő és az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadó bármely magyar és nem magyar állampolgár, illetve bármely szervezet, aki a jelen Alapszabályban rögzített, illetve a Közgyűlés által megállapított tagdíj fizetését vállalja.

2. Az Egyesület tagjává válhat az, aki felvételét kéri az Egyesületbe, és nyilatkozik arról, hogy az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja. A tagfelvételi kérelemről az Elnök dönt. Az Elnök elutasító döntése esetén a jelentkező a Közgyűléshez fellebbezhet. A belépő tagnyilvántartásba történő bejegyzéséről az Elnök gondoskodik.

3. Az Egyesületnek rendes tagjai vannak, a tagokról az Egyesület nyilvántartást vezet.

4. A tagsági jogviszony megszűnik: 
       a) a tag halálával (jogutód nélküli megszűnésével);
       b) kilépéssel;
       c) a tag kizárásával;
       d) a tagdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén, ha a tagdíjat az esedékességtől számított 30 nap
           eltelte után a második írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg.

5. A tagok jogai és kötelezettségei
A rendes tag jogosult:
       a) részt venni az Egyesület tevé
kenységében és rendezvényein;
       b) választhat és választható az Egyesület szerveibe;
       c) megtámadhatja a tudomására jutástól 30 napon belül az Egyesület szerveinek törvénysértő határozatát;
       d) szavazhat mindazon ügyekben, melyeket az Alapszabály a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
           A tag a közgyűlésen egy szavazatra jogosult.
       e) A tagok jogosultak az Egyesület munkájáról, gazdasági tevékenységéről, a választott testületek munkájáról,
           illetve a tisztségviselők tevékenységéről rendszeres tájékoztatást kapni.

A rendes tag köteles:
       a) eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeknek;
       b) rendszeresen részt venni az Egyesület munkájában;  
       c) az Alapszabályt betartani, betartatásában közreműködni.           
       d) Amennyiben a tag az Elnök határozata alapján az Alapszabályt súlyosan sértő magatartást tanúsít, úgy –
          a vizsgálatot követően – a tagok sorából kizárható. A kizárás ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni a döntés
           közlésétől számított 30 napon belül.

6. Az Egyesület tagjai kötelesek a tagdíjat megfizetni az Egyesületnek. A tagdíjat a közgyűlés állapítja meg. A tagdíjfizetés határideje minden évben január 31.       

A közgyűlés

1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely az Egyesület összes tagjából áll. A közgyűlés irányító, felügyeletet ellátó és legfőbb döntéshozó szerv, amely az Egyesületet érintő bármely kérdésben döntésre jogosult.
A közgyűlés legalább évente tart ülést (rendes közgyűlés). A közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze. Az évi rendes közgyűlésen felül rendkívüli közgyűlést kell összehívni akkor, ha ezt a rendes tagok egyharmada indítványozza. Az indítványt – az ok és a cél megjelölésével – írásban az elnökkel kell közölni. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni abban az esetben is, ha azt a bíróság elrendeli. A közgyűlés ülései nyilvánosak.

2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
       a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
       b) az Egyesület elnökének, egyéb tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
       c) az évi költségvetés meghatározása, az éves beszámoló elfogadása;
       d) az Egyesület megszűnésének elhatározása (beleértve a más társadalmi szervezettel való egyesülés és a
           feloszlás kimondását);
       e) az Egyesület előző évi gazdálkodásának és az ügyintéző szerv éves beszámolójának  elfogadása;
       f) az éves beszámoló közhasznúsági jelentés elfogadása;
       g) döntés az elnök által hozott és megfellebbezett határozatokról;
       h) döntés a társasági tagdíj mértékéről;                              
       i) megvitatja és elfogadja az Egyesület éves munkatervét és költségvetését;
         j) dönt minden olyan ügyben, amit az Alapszabály a hatáskörébe utal.      

3. A közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze. A közgyűlést írásban kell összehívni, annak időpontja előtt legalább 15 nappal. A meghívóban meg kell határozni a közgyűlés időpontját, helyét és a napirendet. Ezen kívül meg kell határozni az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyét és időpontját.

4. A közgyűlésen nem lehet olyan napirendi pontot tárgyalni, amely nem szerepelt a meghívóban, kivéve, ha minden tag jelen van és egyik tag sem tiltakozik a napirendi pont tárgyalása ellen.

5. Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a közgyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik.

6. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Ha a közgyűlést határozatképtelenség miatt kell megismételni, akkor a megismételt közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. Erre az eredeti meghívóban utalni kell. Ilyenkor azonban csak az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására van lehetőség.

7. A közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a jelenlévő elnök szavazata dönt.            

8. A közgyűlésről az elnök jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket, továbbá a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket.
A jegyzőkönyvet az elnök és egy – a taggyűlésen jelen lévő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá.

9. Az elnök a közgyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

10. A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet és az azokban foglaltakról az elnök által hitelesített másolatot kérhet.

11. Az Alapszabály módosításához, az éves beszámoló jóváhagyásához, továbbá az Egyesület feloszlatásához a közgyűlés kétharmados szavazattöbbsége szükséges.

Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve

1. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, tisztségviselője az elnök. Az elnök dönt minden olyan ügyben, ami nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amit a közgyűlés nem von kizárólagos hatáskörébe.
Az elnök a napirendre való tekintettel más szakértőket is meghívhat, akik tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen. Az elnök tevékenységét az Alapszabály, illetve a belső szabályzat rendelkezéseinek megfelelően végzi.

2. Az elnök:
       a) vezeti a nyilvántartásokat;
       b) összehívja a közgyűlést, megállapítja annak lebonyolítási módját és javasolt napirendjét,
       c) gondoskodik a szabályszerű működésről;
       d) szervezi és felügyeli a gazdálkodást;
       e) elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti az éves beszámolót, közhasznúsági jelentést;
       f) összeállítja az Egyesület éves munkatervét és költségvetését;
       g) szervezi és irányítja az Egyesület éves tevékenységét;
       h) dönt a tagfelvételekről, javaslatot tesz a közgyűlésnek a tiszteletbeli tagok felvételére;
       i) hazai és külföldi szervezetekkel megállapodást köthet.

3. Az elnök döntéseiről, határozatairól nyilvántartást vezet. Ebben rögzíteni kell a döntések, illetve határozatok tartalmát, meghozataluk időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát, személyét.

4. Az elnök döntéseit az érintettekkel haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül írásban közli.

5. Az elnök a közgyűlésnek felel működéséért, tevékenységéről köteles az évi rendes közgyűlésen beszámolni. A közgyűlést érdeklő minden kérdésről az elnök a közgyűlésen köteles tájékoztatást adni. 

Az Egyesület tisztségviselői

1. Az Egyesület tisztségviselőit határozott, háromévi időtartamra a közgyűlés nyílt szavazással választja.

2. Az Egyesület tisztségviselői:
       a) elnök,
       b) elnökhelyettes.

3. A közgyűlés tiszteletbeli elnökéül választhat jelentős tudományos, közéleti tevékenységgel rendelkező személyiséget, aki elfogadja az Egyesület célkitűzéseit és Alapszabályát. Külön felkérésre ellátja az Egyesület céljainak, célkitűzésének megismertetésével kapcsolatos feladatokat. Tanácskozási joggal részt vesz a közgyűlésen.

4. Az elnök az előzőekben körülírt feladatokon túl
       a) vezeti a közgyűlés üléseit;
       b) elnököl az Egyesület testületeinek ülésein és rendezvényein;
       c) képviseli a Egyesületet hazai és külföldi szervezeteknél;
       d) fenntartja a kapcsolatot más társszervezetekkel;
       e) hatósági ügyekben eljár;
       f) biztosítja az Egyesület alapszabálynak és a jogszabályoknak megfelelő       működését;
       g) a közgyűlés előtt beszámolásra köteles;
       h) felelős az Egyesület gazdálkodásáért.

5. Az elnökhelyettes
       a) részt vesz az elnök munkájában felkérésre;
       b) az elnök megbízásából külön feladatokat lát el, képviselheti az Egyesületet;
       c) helyettesíti az elnököt annak akadályoztatása esetén;
       d) tevékenységével elősegíti az Egyesület működését.

 

6. Az elnök és elnökhelyettes hasonló célok megvalósítására létrejött és működő más szervezet vezető tisztségviselője nem lehet.

7. Az elnök az Egyesület működésével kapcsolatban ügyrendet (SZMSZ) készít.

8. Az elnök munkájáról a tagságot folyamatosan tájékoztatja, a közgyűlés határozatairól a tagságot 30 napon belül, írásban értesíti.            

9. Az Egyesület gazdasági ügyeit a mindenkor érvényes törvényi előírásoknak és az azokkal nem ellentétes közgyűlési határozatoknak megfelelően végzi, az elnök vezetésével.

Az Egyesület képviselete

Az Egyesület nevében aláírásra az elnök jogosult. Akadályoztatása esetén, ha jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez írásbeli alakot kíván, az elnökhelyettes és egy tag együttes aláírása szükséges. A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben az elnök és az elnökhelyettes aláírása szükséges.

Az elnökség

1. Az elnökség ülései nyilvánosak.

2. Az elnökség döntéseiről, határozatairól nyilvántartást vezet. Ebben rögzíteni kell a döntések, illetve határozatok tartalmát, meghozataluk időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát, személyét.

3. Az elnökség döntéseit az érintettekkel haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül írásban közli.

4. Az elnökség rendszeresen, a folyamatos munka biztosításához szükséges mértékben, de legalább háromhavonta tart ülést. Az elnökség ülését annak időpontja előtt legalább öt nappal, a napirend megjelölésével, írásban kell összehívni.

5. Az elnökség határozatképes, ha ülésén legalább két tag jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülést levezető elnök szavazata dönt.

6. Az elnökség a közgyűlésnek felel működéséért, tevékenységéről köteles az évi rendes közgyűlésen beszámolni. A közgyűlést érdeklő minden kérdésről az elnökség a közgyűlésen köteles tájékoztatást adni.

7. A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat az alapszabály V. fejezete tartalmazza. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyására a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg kerül sor, a tárgyévet követő első közgyűlésen, az alapszabály III. fejezete szabályai szerint.

Egyéb rendelkezések

1. Az Egyesület jelenleg felügyelő bizottságot nem választ.
Amennyiben a szervezet éves bevétele meghaladja az 5 000 000 Ft-ot, azaz ötmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása kötelező. E jogszabályi feltétel bekövetkeztekor az Egyesület közgyűlése háromtagú felügyelőbizottságot választ nyílt szavazással. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

IV. Határozatok és nyilvánosság

1. A vezető szervek döntéseit az elnök nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát, nyílt szavazás esetén személyét.

2. Az elnök gondoskodik a szervezet döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.

3. Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, továbbá az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a Szentendrei Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján hozza nyilvánosságra.

4. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az Egyesület székhelyén, előre egyeztetett időpontban. Az iratokba való betekintésről az Egyesület elnöke gondoskodik. Az iratokba való betekintés lehetőségét az igény bejelentésétől számított nyolc napon belül biztosítani kell.

5. Az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevételének módjáról a Szentendrei Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján tájékoztatja a nyilvánosságot.

V. Összeférhetetlenség

1. Az Egyesület tisztségviselői kijelölésénél, illetve választásánál figyelembe veszi a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. és 9. §-ában írott összeférhetetlenségi szabályokat.

2. A testületi szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
            a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül;
         b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül
           előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által, megkötés nélkül igénybe vehető,
           nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet tagjának, tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
          okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

3. Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – az annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

4. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve az Egyesület könyvvizsgálója az a személy, aki
       a) az Egyesület elnöke;
       b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy
           munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik;
       c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által, megkötés nélkül igénybe vehető, nem
           pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
           létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve
       d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

5. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

VI. Az Egyesület működése, szolgáltatásainak igénybevétele

1. Az Egyesület éves munkaterv alapján fejti ki működését, amelyet a tagság indítványai alapján az elnök állapít meg. Ennek keretében kiadványok létrehozását szervezi, kiadványok megjelenését támogatja, kulturális és örökségvédelmi tárgykörben megjelenő kiadványok előkészítésében közreműködik stb.

2. Az Egyesület rendezvényein bárki megjelenhet.

VII. Az Egyesület gazdálkodása és beszámolás

1. Az Egyesület bevételeit képezik:
       a) tagsági díj;
       b) adományok;
       c) pályázaton szerzett támogatások;
       d) közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
       e) egyéb, cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek;
       f) vállalkozási tevékenységből származó bevételek.

2. A tagsági díj évi 100 Ft, azaz egyszáz forint, amit belépéskor, ezt követően minden év január 31-ig kell befizetni az Egyesület számlájára.

3. Az Egyesület tagdíj- és egyéb bevételeiről, illetve kiadásairól a számviteli szabályok szerint nyilvántartást vezet.

4. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel a tagok között, azt kizárólag a jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú célra, illetve tevékenységre fordítja.

5. Az Egyesület gazdálkodásának továbbá meg kell felelnie az 1997. évi CLVI Tv. 14-20. §. rendelkezéseinek.

6. Az Egyesület közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet végezhet. Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységből, illetve a cél szerinti bevételeiből, valamint vállalkozásaiból történő bevételeit elkülönítetten kell nyilvántartani, az 1997. évi CLVI. Tv., valamint az erre vonatkozó egyéb jogszabályok szabályai szerint.

7. A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. Az elnök gondoskodik a Számviteli törvény szerinti beszámoló és azzal egyidejűleg a közhasznúsági jelentés elkészítéséről.
A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

8. Tartozásaiért az Egyesület saját vagyonával felel. A tagok tagdíjfizetésre kötelezettek, de az Egyesület tartozásaiért nem felelnek.

9. Az Egyesület kiadásait bevételeiből fedezi.

10. Az Egyesület szabályszerű vagyonkezeléséért az elnök felelős, aki szükség szerint szakember bevonásával ellátja a vagyonkezeléssel és a pénzügyi nyilvántartással kapcsolatos feladatokat.     

11. Az Egyesület a gazdálkodás során felmerülő pénzforgalmi feladatok ellátásához folyószámlával rendelkezik.    

VIII. Az Egyesület megszűnése

1. Az Egyesület megszűnik, ha
       a) feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a legfőbb szerve kétharmados többséggel kimondja;
       b) tagjainak száma egy évnél tovább folyamatosan tíz fő alá csökken;
       c) felügyelő szerve feloszlatja, vagy megállapítja megszűnését.

2. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik.

IX. Záró rendelkezések

1. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület feletti törvényességi felügyeletet a közhasznú működés tekintetében az ügyészség, az egyéb tevékenység tekintetében pedig az illetékes állami hatóságok látják el.
A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, az 1989. évi II. Tv., valamint az 1997. évi CLVI. Tv. rendelkezései az irányadók.
Jelen alapszabályt az Egyesület a 2005. március 10. napján tartott alakuló taggyűlése megtárgyalta és elfogadta.

Szentendre, 2005. március 10.

                                                                                                                                             
Ferge Lajos elnök


Vissza a főoldalra!

______________________________________

Ha tevékenységünk felkeltette érdeklődését,  keressen bennünket:

► postán: 2001, Szentendre, Pf. 307.,
► telefonon: 26/303-037, 30/577-58-62,
► e-mailben: szentendrei.konyvklub@t-online.hu vagy
► személyesen: Szentendre, Fürdő utca 3.